Skip to content

Taushetserklæring

Beskyttelse av produkt, forretningsidé og bedriftsintern informasjon
Som deltaker er jeg innforstått med at idéer til produkter (varer og /eller tjenester) eller bedriftsintern informasjon som jeg blir kjent med under kurset Etablererkurs i Innlandet 2021/2022, er underlagt følgende restriksjoner:

 •  Informasjonen må ikke gjøres kjent for personer/institusjoner ut over de som medvirker under gjennomføring av etablererkurset.
 •  Informasjonen må ikke gjøres kjent i tiden etter avslutningen av programmet med mindre opphavshaver gir sin utvetydige tillatelse til dette.
 • Informasjonen må ikke utnyttes kommersielt av andre enn idéinnehaveren uten dennes utvetydige tilsagn.
 •  Informasjonen må ikke nyttes i undervisningsøyemed uten samme tilsagn.

Ovennevnte krav til konfidensialitet erkjennes og aksepteres av undertegnede.
Undertegnede er også innforstått med at beviselig brudd på denne erklæringen kan føre til bortvisning fra kursene, eller i verste fall strafferettslige tiltak.

Personvernerklæring

Formål

I Etablererkursene i Innlandet verner vi om integriteten til de personene som oppgir sine personopplysninger til oss. Du som person skal kunne føle deg trygg på at vi håndterer personopplysninger på en sikker måte. Derfor har vi utarbeidet denne policyen som er basert på gjeldende lover om datasikkerhet. Formålet er å beskrive hvordan vi jobber for å ivareta den enkeltes rettigheter og integritet, hvordan vi behandler personopplysninger, hva vi bruker dem til, hvem som kan få tilgang til dem og under hvilke forutsetninger de kan brukes. 

Innhenting av personopplysninger

Utgangspunktet vårt er at vi ikke skal håndtere flere personopplysninger enn det som er nødvendig med hensyn til formålet, og vi streber alltid etter å bruke de minst integritetssensitive opplysningene. I Etablererkursene i Innlandet innhenter vi samtykke fra deg før vi begynner å behandle personopplysningene dine i situasjoner som krever det. Nedenfor følger eksempler på situasjoner der personopplysninger hentes inn:

Kurs

Vi samler inn informasjon i forbindelse med påmelding til kursene våre. Formålet med, og bruken av denne informasjonen, er å yte god service og gi tilbakemelding/informasjon til kursdeltakeren. Dersom kursdeltakeren ikke ønsker at opplysninger skal lagres, vil alle data bli slettet like etter at kurset er avsluttet.

Nyhetsbrev

Vi samler inn informasjon ved påmelding til vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder informasjon om hvordan abonnementet kan avsluttes. Ved avslutning av abonnementet slettes personopplysningene fra våre registre.

Bruk av Etablererkursene i Innlandet skurspakke

Vi samler inn informasjon når Etablererkursene i Innlandet’s kurspakke og/eller et produkt koblet til Etablererkursene i Innlandet blir brukt. Dette er innhold opprettet av brukeren som kan defineres som personopplysninger, f.eks. bilder av personen og andre, navn, alder, kjønn, besøkte steder osv. Formålet er å oppfylle våre forpliktelser overfor kunder og brukere.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

I Etablererkursene i Innlandet behandler vi kun personopplysninger når det er rettslig grunnlag for det. Vi behandler ikke personopplysninger i andre tilfeller enn når det er nødvendig for å oppfylle forpliktelser i henhold til avtale og lovkrav, eller for å kunne yte service eller gi tilbakemelding. Her følger noen eksempler på personopplysninger vi kan behandle:

 • Navn
 • Alder 
 • Kjønn 
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Organisasjon/foretak
 • Fotografier/video
 • IP adress
 • Opplysninger som er oppgitt frivillig og på eget initiativ
 • Innhold som personen selv publiserer, såkalt brukergenerert innhold

Hvilken informasjon blir formidlet?

Når vi aktivt samler inn personopplysninger for første gang, eller en person selv oppgir opplysningene sine, blir personen informert om at opplysningene vil bli håndtert i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi informerer også om hvordan man kommer i kontakt med personer som har ansvar for personopplysningsbehandling, ved spørsmål eller forespørsler angående personopplysninger og/eller rettigheter via vår hjemmeside.

Behandles personopplysninger på en betryggende måte?

I Etablererkursene i Innlandet verdsetter vi våre kontaktpersoners integritet og har egne rutiner og arbeidsmåter som skal sørge for at personopplysninger blir håndtert på en sikker måte. Utgangspunktet er at kun personer innenfor organisasjonen som trenger personopplysningene for å utføre arbeidsoppgavene sine, skal ha tilgang til dem. Vi har en policy for IT-sikkerhet som skal sikre at elektronisk lagrede personopplysninger blir behandlet på en sikker måte.

Når utleverer vi personopplysninger?

Etablererkursene i Innlandet kan bruke eksterne samarbeidspartnere og leverandører til å utføre oppgaver for Etablererkursene i Innlandet’s regning, f.eks. for å levere IT-tjenester eller hjelpe til med analyser eller statistikk. Utførelsen av disse tjenestene kan innebære at Etablererkursene i Innlandet’ s samarbeidspartnere innen IT,  kommunenes førstelinjetjeneste for næringsutvikling og det lokale næringsutviklingsapparatet får tilgang til personopplysningene dine. Selskap som håndterer personopplysninger for Etablererkursene i Innlandet s regning undertegner alltid en taushetserklæring med Etablererkursene i Innlandet for å sikre et høyt beskyttelsesnivå for personopplysningene dine. Også i slike tilfeller sikrer vi at så lite informasjon som mulig blir utlevert.

Påmeldingslisten til kurset sendes til oppdragsgiver innlandet fylkeskommune, samt til 1.linjen i din kommune.

Dine personvernrettigheter

Du som person har når som helst rett til å tilbakekalle samtykket ditt. Vi vil da ikke lenger behandle personopplysningene dine eller innhente nye, under forutsetning av at det ikke er nødvendig for å oppfylle våre plikter i henhold til avtale eller lovkrav. Du har rett til å kreve utlevert aktuelle opplysninger, endre opplysningene dine og mulighet til å få dem slettet. For å kreve utlevert aktuelle opplysninger, endre opplysninger eller be om å bli slettet fra våre registre, kontakt: tone@valdres-nhage.no.

Ansvar

Valdres Næringshage er personopplysningsansvarlig, som innebærer at vi har ansvar for hvordan personopplysninger behandles, og at den enkeltes rettigheter blir ivaretatt. Policyen er oppdatert: 16.06.2021

Påmelding til Etablererkurs Innlandet
Error: Super Forms could not find a form with ID: 889