Skip to content
På vegne av alle Siva-partnere i Innlandet har Valdres Næringshage as som hovedleverandør vunnet anbudskonkurranse fra Innlandet Fylkeskommune om etablereropplæring. Dette skal selskapet levere sammen med de andre Siva-partnerne i Innlandet. Dette er Valdres Næringshage AS, Rørosregionen Næringshage, Klosser Innovasjon AS, Sør-Østerdal Næringshage AS, Sør-Hedmark Næringshage AS, Total Innovation AS, Skåppå AS og Landsbyen Næringshage AS. Det var totalt tre tilbydere med i anbudskonkurransen.
Siva-partnerne i Innlandet vant anbudskonkurransen om Etablereropplæringen
i Innlandet de neste to årene.

På vegne av alle Siva-partnere i Innlandet har Valdres Næringshage as som hovedleverandør vunnet anbudskonkurranse fra Innlandet Fylkeskommune om etablereropplæring. Dette skal selskapet levere sammen med de andre Siva-partnerne i Innlandet. Dette er Valdres Næringshage AS, Rørosregionen Næringshage, Klosser Innovasjon AS, Sør-Østerdal Næringshage AS, Sør-Hedmark Næringshage AS, Total Innovation AS, Skåppå AS og Landsbyen Næringshage AS. Det var totalt tre tilbydere med i anbudskonkurransen.

«Vi skal sammen bidra til vekst og utvikling i Innlandet, og sørge for at potensielle og eksisterende etablerere får den hjelpen de trenger»

 – Borge Nordfjeld og Tove Gulbrandsen i Sør-Hedmark næringshage, Frank Larsen i Klosser Innovasjon

«Dette er en viktig jobb som skal gjøres fremover. Det er både interessant og spennende med et slik samarbeid som kjenner godt til næringsstrukturen i Innlandet.»

– Leder av utvalg for næring, Per Gunnar-Sveen

Styrken til SIVA-partnerne er fysisk tilstedeværelse over hele fylket og at de allerede er tett koblet sammen gjennom næringshagearbeid, inkubatorarbeid og kompetansemegling. Dermed vil etablereropplæringen bli koblet opp mot et helhetlig innovasjonssystem. Dette gjør at etablerere fra og med 2021 kan delta på kurs som både har fysiske samlinger (når det er mulig), digitale samlinger samt at de får tilgang til en digital plattform der etablereren kan lage sin egen forretningsplan gjennom kurset.

«Målet med etablereropplæringen er at den skal bidra til å øke antall nyetableringer i Innlandet fylke, samt gi eksisterende og potensielle etablerere bedre kompetanse og nettverk.»

– Fra konkurransegrunnlaget til Innlandet fylkeskommune

Dette skal SIVA-partnerne gjøre gjennom å arrangere både Etablererkurs og Tilleggskurs for innvandrere over hele Innlandet de neste to årene, samt med deltakelse på kommunenes egne gründerarrangementer. Når det vil bli avholdt kurs i de ulike regioner vil bli avklart i samarbeid med 1. linjetjenesten innen næring/landbruk i kommunene.
Dette innebærer totalt 36 Etablererkurs, 18 Tilleggskurs for innvandrere og deltakelse på inntil 40 gründerarrangementer over hele Innlandet. Det vil også bli gitt inntil 6 veiledningstimer per bedrift som deltar på Etablererkurs.
Valdres Næringshage skal lede samarbeidet.

«Å jobbe i team med så mange andre dyktige bedriftsveiledere over hele det nye fylket trigger meg til å gjøre en god jobb som prosjektleder. Siva-partnere har kultur for å dele, samarbeide og spille hverandre gode gjennom nettverk.»

– Prosjektleder Tone Ranheim, Valdres Næringshage.

«Ved hjelp av Teams og digitale muligheter så vil vi kunne få et godt samarbeid til det beste for enkeltbedriftene. De vil også kunne oppleve tilgang til et større nettverk over hele fylket ved å delta på kurs og gründersamlinger i regi av næringshager og inkubatorer etter kurset.»

– Prosjektansvarlig Hilde Tveiten Døvre, Valdres næringshage

SIVA-partnerne har sammen en kompetanse som matcher næringsstrukturen i Innlandet og som dermed kan komme næringslivet over hele fylket til gode. Dette skriver Innlandet fylkeskommune i tildelingsbrevet i forhold til kompetanse på dedikert personell:

  • Vinner fikk maksimalt antall poeng på det første underkriteriet og redegjørelse for kompetanse på dedikert personell sett opp mot næringsstrukturen i Innlandet fylke. På bakgrunn av godt beskrevet samarbeid og utnyttelse av kompetanse på tvers av bedriftene, lokalisering av miljøene, bred erfaring fra både byggenæring, reiseliv, industri og landbruk, vurderer oppdragsgiver vinner til å totalt sett ha det beste tilbudet på dette underkriteriet.

  • Oppdragsgiver vurderer at dette samarbeidet vil kunne gi gode synergieffekter for alle innovative bedrifter i Innlandet fylkeskommune (inkl. landbruk). Det vil også kunne gi en ekstra verdi sett opp mot et av våre hovedmål med etablererkursene, som er bygging av nettverk som kan gi større overlevelsesevne over tid.

Innlandet fylkeskommune utdyper videre:

«Nå er vi i full gang med å få på plass en ny, felles satsing på etablerere for hele Innlandet. Denne satsingen er viktig med tanke på å skape et helhetlig kompetanseprogram som er tilgjengelig for eksisterende og potensielle etablerere i hele fylket. Gjennom denne satsingen har Innlandet fylkeskommune tatt et aktivt grep med å tilrettelegge for at det etableres flere arbeidsplasser og at disse fordeles over hele fylket. Så er det også gledelig at vinneren av konkurransen om oppdraget har god kompetanse på de ulike regionenes forutsetninger.»

– Næringssjef Innlandet Fylkeskommune, Birgit Aasgaard Jenssen

FAKTA:

  • Siva-partnerne i Innlandet har vunnet anbudet på Etablereropplæringen i Innlandet 2021-2022
  • Dette innebærer leveranse av 36 Etablererkurs, 18 Tilleggskurs for innvandrere og deltakelse på til sammen 40 gründerarrangementer over hele Innlandet.
  • Det vil bli gitt inntil 6 veiledningstimer per bedrift som deltar på Etablererkurs.
  • Det tilbys tilleggskurs for innvandrere som en forberedelse til de ordinære etablererkursene.
  • Valdres Næringshage skal lede samarbeidet, og er sammen med Landsbyen Næringshage, Skåppå, Total Innovation, Klosser Innovasjon, Sør-Hedmark Næringshage, Sør-Østerdal Næringshage og Rørosregionen Næringshage likestilte partnere i å arrangere kurs i sine regioner.
  • Et av målene er også å styrke samarbeidet mellom samordningsaktørene i førstelinjetjenesten; næringsapparatet i kommunene, landbrukskontorene og øvrige innovasjonsaktører i regionen.

Kontaktinfo:
Prosjektleder Tone Ranheim
mobil: 909 18 681
E-post: tone@valdres-nhage.no

Sør-Hedamrk Næringshage Logo
Klosser Innovasjon logo
Valdres Næringshage logo
Sør-Østerdal Næringshage logo
Rørosregionen Næringshage logo
Skåppå logo
Total Innovation logo
Landsbyen Næringshage Logo
Innlandet Fylkeskommune logo
Siva logo
Påmelding til Etablererkurs Innlandet
Error: Super Forms could not find a form with ID: 889